عجب حرفی زد به امام حسین(ع)

[video width="640" height="390" src="https://allzahra.com/wp-content/uploads/2022/12/عجب-حرفی-به-امام-زمان-زد.mp4" /]

پاسخ