بر روح بلندت سلام

---

مجید بنی فاطمه – بر روح بلندت سلام:

بر روحِ بلندت، سلام…
سلام ای گوهر دریای نور
ای آیه ی زیبای عشق
ریحانه ی روح خدا…
سلام ای دار و ندار علی
ای بود و نبودِ حسن

پاسخ