ای دل شکسته:مهدی رسولی

---
مهدی رسولی
4 آهنگ

ای دل شکسته:

ای دل شکسته ای زار و خسته
گلسینمه یاتما؛ حسینین کولر استه
دشت بلادن من گلدیم الان
اولموشدی میدان قانیله الوان