نوحه شب عاشوراست امشب نریمان پناهی

8:17

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ./ مکن ای صبح طلوع