یعنی شیون زنجیر عزادار نوحه یعنی زمزمه ی مردم بازار

4:53

پاسخ