یا فاطمه من عقده ی دل وا نکردم

8:26

سلیم موذن زاده – یا فاطمه من عقده ی دل وا نکردم:

یا فاطمه؛ من عقده ی دل وا نکردم
گشتم… ولی قبرِ تو را پیدا نکردم
چشم انتظارم مهدی بیاید؛ تا تربتت را پیدا نماید…

پاسخ