امروزه ناچاریم که هر گزاره‌ی تاریخی، طرح و سؤال یا شبهه‌ی مربوطه به آن را از دو منظر مورد مطالعه قرار دهیم:...

سردبیر
ادامه مطلب