کدام یک از فرزندان و وراث، چنین شکایتی را نزد قاضی برده بودند؟! پس مثال از اساس نادرست است و به موضوع صدق...

سردبیر
ادامه مطلب

کار درست، عقلانی و منطقی، همین سند خواستن در برابر هر ادعایی می‌باشد؛ به ویژه از استادان پُر مدعایی که خود را...

سردبیر
ادامه مطلب