کدام یک از فرزندان و وراث، چنین شکایتی را نزد قاضی برده بودند؟! پس مثال از اساس نادرست است و به موضوع صدق...

سردبیر
ادامه مطلب

در این مقال، از مقامات حضرت صدیقه‌ی کبرا نمی‌گوییم، از جریانات منجر به آن حادثه نیز نمی‌گوییم، چرا که پرسش...

سردبیر
ادامه مطلب