چگونگی جابجایی یخچال ساید بای ساید در اسباب کشی

حمل و نقل یخچال ساید بای ساید در زمان اسباب کشی چالش بر انگیز است و  باید با دقت انجام شود و به یکسری از مسایل دقت شود و اهمیت زیادی دارد کمترین ضربه ممکن است به یخچال صدمه بزند و خسارت زیادی را به افراد تحمیل کند