مجتبی رمضانی

1 آهنگ
 • اربعین، قسمتِ خوبان شد و من جا موندم! ●♪♫
  رفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندم… ●♪♫
  من که کم نذاشتم این محرمی، برا غمت ●♪♫
  یه ماهه آواره ام؛ تو ماتمِ محرمت… ●♪♫
  آقا من پیرهن مشکی، یه ماهه که تنمه ●♪♫
  خش داره صدام… ●♪♫
  دلیلشم، حسین گفتنمه… ●♪♫
  چی میشد؛ منم صدا میکردی و میومدم؟ ●♪♫
  کم تو این شبا؛ برا غمِ تو سینه نزدم… ●♪♫

  چی میشد منم تو اربعین؛ بین الحرمین خسته و زخمی بیام؟ ●♪♫
  بگم دخیلک یا حسین! ●♪♫
  عکسای رفیقامو میبینم و دق میکنم…! ●♪♫
  شبا بعد روضه توی خونه؛ هق هق میکنم… ●♪♫
  حسین، حسین… ●♪♫
  فکر نکن قهرمو و با تو درد و دل نمیکنم…! ●♪♫
  کربلام نیام ●♪♫
  بدون… من تورو ول نمیکنم! ●♪♫
  مگه من چندتا ارباب دارم… ●♪♫
  راضیم ازت! نه دلخوری دارم نه بغض و خشم ●♪♫
  نوکری خوبه که هرچی بگه ارباب؛ بگه چشم ●♪♫
  نیام؟ چشم! ●♪♫
  من نیومدم حرم؛ عیب نداره فدا سرت ●♪♫
  آخ بمیرم؛ برا زخمِ کف پای دخترت ●♪♫