• شد خطاب از خدا رو به پیغمبر 
  تو دعاهات بخون ذکر یا حیدر 
  یا علی می خونم اسم اعظمه این ذکر اینو می دونم 
  ذکر خاتم این ذکره خلایق شادن 
  شور عالم این ذکره دم جون دادن 
  آخرین دم این ذکره صدای بارون نوای مجنون 
  دمی که با اون پر می گیرم این ذکره 
  با این ذکر تو سر شور افتاده 
  با این ذکر دل زهرا شاده 
  خدا رو هزار و صد بار شکر به ما حیدر داده 
  قال الله یا حیدر ولی الله یا حیدر 
  حق تعالی به حیدر داد عزت رو 
  یا علی گفت شروع کرد این خلقت رو 
  نوکر این خونه ام خوش به حالم تو دنیا تو میگی جونم 
  وقتی میگم یا زهرا زمین می لرزه 
  تا میری میدون آقا نگات می ارزه 
  به بهشت و ما فیها به عالم مرکز تو عشق محرز 
  تو بالاتر از و واصینا و واعدنا 
  یا حیدر گدا من آقا تو می بوسم پای نوکرهاتو 
  نبی و خدای عالم رو 
  شناختم من با تو 
  قال الله یا حیدر ولی الله یا حیدر 
  عشق یه حالی به این قلب مستم داد 
  این غم عشق عجب کاری دستم داد 
  عقلم از دستم رفت پای عشقت یا حیدر 
  این دل مستم رفت دنبال مولی حیدر 
  شرف دادی به عالم بالا حیدر 
  شعف دادی به قلب نوکرها حیدر 
  تو لطفت بارز نگاهت نافذ 
  به جز تو هرگز نیست کسی آقا حیدر 
  یه دستش که به خنجر می رفت 
  یه لشکر تن بی سر می رفت 
  علی با پیغمبر می موند و فلانی در می رفت 
  قال الله یا حیدر ولی الله یا حیدر