شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

یک رسانه کاملا مستقل است که فقط با حمایت های شما محبین آهل بیت گردانده می شود.

شما می توانید وجوهات خود را واریز فرمایید تا این مهم را قدرتمندتر انجام دهیم.

شماره کارت ۲۵۱۲-۴۷۵۷-۸۱۱۱-۶۲۷۳

 شماره حساب 105170202004632017

شاره شبا IR170630105170202004632017

بانک انصار :بنام هادی حسن زاده عراقی