به دلیل عدم حمایت مالی ازبیوت هیچ یک از مراجع معظم تقلید،سازمان ،نهاد و ارگانها لطفا وجوهات خود را برای حمایت از شبکه واریز کنید.

همراه شما میتوانیم نام مبارک حضرت فاطمه (س) را بر تمام جهان طنین انداز کنیم

كارت عضو شتاب: 5892101412971554 IR730150001051702200463217 به نام: هادی حسن زاده عراقی

به دلیل عدم حمایت مالی ازبیوت هیچ یک از مراجع معظم تقلید،سازمان ،نهاد و ارگانها لطفا وجوهات خود را برای حمایت از شبکه واریز کنید.

همراه شما میتوانیم نام مبارک حضرت فاطمه (س) را بر تمام جهان طنین انداز کنیم

كارت عضو شتاب: 5892101412971554 IR730150001051702200463217 به نام: هادی حسن زاده عراقی

ویژگی های اربعین و ابعاد آن

زنبیل خرید

به دلیل عدم حمایت مالی ازبیوت هیچ یک از مراجع معظم تقلید،سازمان ،نهاد و ارگانها لطفا وجوهات خود را برای حمایت از شبکه واریز کنید.

همراه شما میتوانیم نام مبارک حضرت فاطمه (س) را بر تمام جهان طنین انداز کنیم

كارت عضو شتاب: 5892101412971554 IR730150001051702200463217 به نام: هادی حسن زاده عراقی